Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die zowel voor niet-beroepsmatige als beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

 

Bij verkoop op bestelling dient de bestelbon, of het online bestellen als bewijs van aanvaarding tot aankoop, en verklaard de koper eveneens akkoord te zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 • De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 • De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 • De leveringskosten worden berekend aan de hand van het aantal gekochte flessen. Indien u de flessen wijn bij ons in de winkel (Laar 13/1 - Aartselaar) ophaalt, dan is dat uiteraard gratis. Voor bijbestellingen op hetzelfde adres binnen de 24 uren worden geen extra leveringskosten gerekend. Deze leveringskosten vervallen tevens bij afhaling door de klant. De goederen worden geleverd binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.
 • Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 • Eventuele vertragingen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading.
 • Bestellingen worden geleverd na betaling. Betalingen dienen contant of via overschrijving te gebeuren.
 • Onze prijzen zijn steeds zonder verbintenis opgegeven, en komen alle prijswijzigingen, inbegrepen degene die voortvloeien uit koerswisselingen, invoerrechten, taksen en lasten, ten laste van de koper.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die zowel voor beroepsmatige als niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank.
 • De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend bij ons toekomen binnen de acht dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen de 24 uur na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Koophandel van Antwerpen.